NOME
(Luo

go, giorno mese anno)

 

 

 

Anziana testimone
(Nikolajewka, 25 agosto 2003)